Arkiv Aktuellt om Bodafors

Mars 2013

Årsmöte 2013

av Bernd Lindemann

Här nedan följer några bilder från Samhällsföreningens årsmöte den 21 mars 2013.

Protokollet från årsmötet hittar du i slutet av inlägget.

Årsmöte Bodafors samhällsförening den 21 mars 2013 Kl. 18.30 i Sv. Kyrkans församlingshem.

Årsmötet hade en lite sämre anslutning än tidigare år, men detta måste skyllas på vintern, som aldrig tycks ta slut.

Gösta öppnade mötet och hälsade alla välkomna med ett speciellt välkommen till Torbjörn Stubbe, som var årets årsmötestalare.

Torbjörn pratade om Parkskolan, som visar mycket goda resultat. Parkskolan har idag elever från flera olika länder. Skolan har som mål både att stimulera duktiga elever och att ge de som kräver lite mera resurser, en bra start i skollivet och goda förutsättningar för fortsatta studier.

På Parkskolan kan eleverna, förutom engelska, välja tyska, franska och spanska. Torbjörn uteslöt inte att i framtiden kan valet omfatta både ryska och kinesiska. Det är viktigt att eleverna har en god studiero. Parkskolan är sedan den senaste ombyggnaden ”lite annorlunda” och inte lik de gamla ”klassiska” skolorna.

Torbjörn nämnde också ett typiskt ”Bodaforsord”: Stämmet. ”Barnen åkte kana i stämmet.” Ett sådant ord begriper bara en Bodaforsare. (Det är ungefär som ”vallen”, det begriper bara en Bodaforsare. (Sekreterarens anmärkning))

Torbjörn visade också upp ett föremål från lärarrummet på skolan, nämligen en gammal valurna i koppar från den tid då Bodafors blev köping, 1930.

Gösta tackade av Torbjörn med en blomsterkvast.

Årsmötesförhandlingar.

Gösta inledde årsmötet med att lämna över ”klubban” till Rune.

§1. Årsmötet öppnas

§2. Förslag till dagordning.

Den förslagna dagordningen godkändes.

§3. Val av presidium för årsmötet
a. Rune Herrmann valdes som ordförande för årsmötet.
b. Alf Nilsson valdes till att föra årsmötesprotokollet.

§4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Hillevi Sellman och Christina Borefur.

§5. Fråga om mötets behöriga utlysande

Kallelse till mötet har skett genom utskick två veckor i förväg och genom annons i ortstidningen, utskicket har med Postens hjälp delats ut till alla hushåll inom postnummerområdena -61, -62 och -63. Utlysandet av mötet godkändes.

§6. Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen fanns utlagd på borden och Rune gick också igenom verksamhetsberättelsens viktigaste delar. Bosse Peterson tyckte att antalet medlemmar i föreningen (300 medlemmar i förhållande till antalet innevånare i samhället) är för litet. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta för att öka medlemsavtalet. Verksamhetsberättelsen godkändes sedan av årsmötet.

§7. Ekonomisk berättelse
Den ekonomiska berättelsen fanns också utlagd på borden. Rune gick kortfattat igenom berättelsen. Den ekonomiska berättelsen godkändes.

§8. Revisorernas berättelse
Gilbert läste upp revisionsberättelsen. Verksamheten har under året gått med en rejäl förlust, beroende på att bygget av scenen har kostat mer än beräknat. Förlusten har täckts föreningens egna tillgångar. Föreningens ekonomi är i övrigt mycket god. Berättelsen godkändes

§9. Beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§10. Planer för året.

- Valborgsfirande vid Vareviksbadet tillsammans med BOK och Hembygdsföreningen.
- Nationaldagsfirande på torget tillsammans med kyrkorna och musikkåren.
- Midsommarfirande vid Vareviksbadet tillsammans med BOK och andra föreningar.
- Indansning av julen på torget med julmarknad med föreningarna.

§11. Val av styrelse.

- Rune Herrmann valdes till ordförande på två år.
- Alf Nilsson valdes till sekreterare på två år.
- Ann de Voss har ett år kvar som kassör.
Styrelseledamöter
- Hillevi Sellman 2 år (nyval)
- Ruben Albertsson 2 år (nyval)
- Bernd Lindemann sitter kvar i styrelsen ett år till.
- Suzanne Stenqvist sitter kvar i styrelsen ett år till.
- Tommy Lundvall sitter kvar i styrelsen ett år till.
Suppleanter:
- Maria Högberg sitter kvar ett år till
- Maria Pilar, två år (omval)
- Maj Sellering, två år (omval)
- Börje Sundbäck, två år (nyval)
Ungdomsrepresentanter:
- Elin Gustafsson, ett år (omval)
- Tobias Hopstadius, ett år (nyval)

Revisorer:
Till revisorer på ett år valdes Per Persson och Gilbert Isaksson. (Omval)
Till revisorsuppleant valdes Johan Ragnar på ett år (omval)
Till revisorsuppleant valdes Börje Edfors på ett år (nyval)

§12.Beslut om årsavgift för 2014.

Mötet beslöt att behålla avgiften oförändrad, dvs. 100 kr för familj och 50 kr för en person.

§13. Valberedning:

Bosse Peterson och James Sandstedt, som själva utser en tredje person.

§13.Övriga frågor

Ingen övrig fråga

§14.Avslutning

Rune avslutade årsmötet och tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

Övrigt:

Efter årsmötet underhöll Ida och Therese med några sånger.

Ida Mohlin utsågs till årets ungdomskandidat och fick ett stipendium och avtackades med applåder.

Gösta Palmér utsågs till Årets Bodaforsare och tilldelades en numrerad hyvel, han fick också många applåder och en blomsterkvast.

Efter detta blev det kaffe och fralla.

Sedan fick vi gå hem i snövädret.

Årets Bodaforsare

av Bernd Lindemann

Många gånger blev Gösta Palmer föreslagen till Årets Bodaforsare.

Vi i styrelsen på Samhällsföreningen har undantagit politiker och styrelsemedlemmar från att kunna bli Årets Bodaforsare.

Efter Gösta hade lämnat styrelsen omfattades han inte längre av undantaget och kunde få det välförkänade priset.

Gösta verkade mycket för Bodafors, så som Samhällsföreningens ordförande, ordförande i PRO och initiativtagare till scenen på torget.

Stort grattis Gösta.

Årets Ungdomstipendiat

av Bernd Lindemann

Årets ungdomsstipendiat till Ida Molin

Ida Molin fick årets ungdomsstipendiat på 1.500:- kronor från oss på Samhällsföreningen på årsmötet den 21 mars. Stort grattis Ida.

Styrelsens verksamhetsberättelse

av Bernd Lindemann

Verksamhetsberättelse för Bodafors Samhällsförening 2012

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande och övriga ledamöter:

 • Ordförande: Gösta Palmér,
 • Kassör: Ann de Voss, 
 • Vice kassör: Tommy lundvall
 • Sekreterare: Alf Nilsson
 • Vice sekreterare: Bernd Lindemann
 • Suzanne Ekwall-Stenqvist
 • Gunnar Selvander

Suppleanter:

 • Maria Pilar
 • Maria Högberg
 • Hillevi Sellman
 • Maj Sellering

Ungdomsrepresentanter:

 • Elin Gustafsson
 • Hannes Ragnar

Revisorer

 • Gilbert Isakson
 • Per Persson

Revisorsuppleant

 • Johan Ragnar

Valberedning

 • Bo Petersson, (sammankallande)
 • Inger Pettersson
 • Inger-Kerstin Eriksson

Medlemsantalet uppgår för närvarande till ca 300 personer, varav ungefär 250 familjeanslutna och ca 50 enskilda.

Årsmötet hölls den 22 mars 2012 i Sv. Kyrkans församlingshem.

Årsmötet hade en god uppslutning med ett sextiotal mötesdeltagare.

Föreningens verksamheter för år 2012 har i huvudsak omfattat:

 • Valborgsfirandet tillsammans med BOK, 
 • Nationaldagsfirande arrangerades i år av Samhällsföreningen, 
 • Midsommarfirande tillsammans med andra föreningar i samhället. 
 • Grillkväll vid Vareviksbadet 
 • Indansning av julen, med julmarknad och luciafirande tillsammans med Sv. Kyrkan.
 • Vi har fått in ca 2500 kr till nya badbryggor vid Vareviksbadet.
 • Bodaforsdagen den 12 maj. Arrangerades av näringslivsgruppen, företag och föreningar i samhället. Bodaforsdagen, invigdes av landshövdingen. Så mycket folk var det länge sedan vi sett ute i Bodafors samtidigt
 • Föreningen har tillsammans med PRO överklagat trafikverkets negativa beslut om skyltning till Eksjö. Men något svar har vi inte fått.
 • Syrelsen har kontaktat Kommunen för att få marknadsdagen lite senare nästa år.
 • På olika nivåer har styrelsen haft kontakter med kommunen om ”störande grannar” och ”ovårdade fastigheter”.

Föreningen har ju inga möjligheter att ingripa i de nu nämnda fallen. Kommunens möjligeter är också begränsade och tidsödande. Styrelsemedlemmar har diskuterat med kommunen att kanske erbjuda hjälp med sådant som fastighetsägaren inte klarar själva. Men detta får heller inte bli någon ”gratis” städhjälp.

Samhällsföreningens styrelse tackar medlemmar och andra, som hjälpt till med årets aktiviteter.